Молитва жены за мужа

Молитва жены за мужа

(из книги А-тхинот вэ-а-бакашот):

יהי רצון מלפניך ד’ אל-קינו ואל-קי אבותינו, אל-קי אברהם, אל-קי יצחק ואל-קי יעקב, שתשמר ותנצר ותטר תמיד את בעלי מכל נזק, ומכל רע, ומכל חלי. ותתן לו חיים טובים, חיים ארוכים, חיים של עשר וכבוד. ותתן לנו זרע של קיימא ובנים הגונים וצדיקים. ותטע בינינו תמיד אהבה ואחוה שלום ורעות. ותטע בלבנו אהבתך ויראתך, לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם כיהודים כשרים, ולעשות צדקה וחסד עם עמך ישראל, ותברך את בעלי ברכה שלמה ברב עז ושלום, כדבר שנאמר: יברכך ד’ וישמרך. יאר ד’ פניו אליך ויחנך. ישא ד’ פניו אליך וישם לך שלום. ונאמר: ד’ ישמרהו ויחיהו ואשר בארץ. אמן כן יהי רצון.

Да будет воля Твоя, а-Шем, Б-г наш и Б-г отцов наших, Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г Яакова, чтобы Ты всегда хранил, оберегал, ограждал моего мужа от любого вреда, от всякого зла, от всех болезней. И даруй ему жизнь добрую, жизнь долгую, жизнь в богатстве и почёте. И даруй нам здоровое потомство, детей достойных и праведных. Пусть всегда будет между нами любовь, братство, мир и дружество. Вложи в наши сердца любовь к Тебе и страх перед Тобою, чтобы мы исполняли волю Твою и служили Тебе всем сердцем, как настоящие евреи, чтобы творили справедливость и добро народу Израиля. И благослови моего мужа совершенным благословением великой мощи и мира, как сказано: «Благословит тебя а-Шем и охранит тебя, озарит тебя а-Шем светом лица Своего и помилует тебя, обратит а-Шем к тебе лицо Своё и пошлёт тебе мир», и сказано: «Ашем обережёт его и поддержит в нём жизнь, и он будет счастлив на земле». Амен, такова да будет Воля.

Молитва о воспитании детей:

רבון כל העולמים, רם על רמים, שמע תפילת באי עדיך, לבקש רחמיך וחסדיך. תזכני ברב חמלתך, לגדל בניי לעבודתך, בנחת ולא בצער. ולא יבשו, כי ידברו את אויבים בשער. ויהיו ממולאים ומזרזים בתורה. ויתפרנסו מתחת ידך בנקיות ובשפי. ולא יימצא בהם שמץ דפי. ועינינו רואות בשמחתם, בתורתם ובהצלחתם. יהיו לרצון אמרי פי, בעד עולליי וטפיי. וייחשב לפניך כהקרבת פר, בזכות ישני אדמת עפר, והגיון לבי לפניך, ד’ צורי וגאלי. אמן.

Владыка всех миров, вознесённый над вознесёнными! Выслушай молитву пришедших к Тебе, чтобы просить о Твоём милосердии и благоволении. Удостой меня по великой милости Своей вырастить моих детей для служения Тебе в радости, а не в скорби. И да не осрамятся они при встрече с недругами. И да будут они преисполнены Торы и проворны в её изучении. И пусть благосостояние придёт к ним из Твоей руки – в чистоте и в изобилии. Да не окажется в них и крупицы порока. И пусть наши глаза узрят их радость, их Тору и их успехи. Да будут угодны Тебе слова моих уст, (произнесённые) во имя моих детей и младенцев. И пусть засчитаются они пред Тобою как принесение в жертву быка, (принятое Тобою благодаря) заслугам спящих во прахе. (Да будут угодны Тебе) помыслы моего сердца, а-Шем – моя опора и моё спасение. Амен.

за себя и за детей, чтобы они шли прямыми путями

Ты , Г-сподь, Б-г наш, существовал до сотворения мира, и Ты, Б-г наш, не изменился после сотворения мира, и от века до века Ты Б-г. И Ты создал Свой мир, чтобы узнали, что Ты – Б-г, из святой Торы Твоей, как сказали наши мудрецы, благословенна их память: «В начале…» — ради Торы и ради Израиля. Потому что они – народ Твой и удел Твой, Ты избрал их из народов и дал им Свою святую Тору, и приблизил их к Своему великому имени. И о сохранении этого мира и о сохранении Торы даны Тобой, Г-сподь, Б-г наш, два повеления: сказано в Торе Твоей «плодитесь и размножайтесь», и сказано в Торе Твоей: «и научите им сыновей своих». И смысл в них обоих один: что не для пустоты создал Ты [мир], а для заселения, и во славу Свою создал, сотворил и сделал, чтобы мы, и наши дети, и дети детей всего народа Твоего, дома Израиля, знали имя Твоё и изучали Тору Твою.

Итак , я приду к Тебе, Б-же, Царь царей над царями, и буду молить, и глаза мои будут смотреть на Тебя, пока Ты не помилуешь меня и не услышишь мою молитву: послать мне сыновей и дочерей, и чтобы они тоже плодились и размножались, они, и их дети, и дети детей их до конца всех поколений. Для того, чтобы они, и я, и все мы занимались Твоей святой Торой, учили и обучали, хранили, и делали, и выполняли все слова учения Торы Твоей с любовью. И просветли глаза наши Торой Твоей, и привлеки сердце наше к заповедям Твоим, чтобы любить Твоё имя и трепетать перед ним.

Отец наш , отец милосердный, дай нам всем жизнь долгую и благословенную. Кто, подобно Тебе, милостиво вспоминает о созданиях Своих, даруя им жизнь? Вспомни нас и даруй нам жизнь, как молился праотец наш Авраам: «О, лишь бы Ишмаэль жил пред Тобою», и истолковали мудрецы наши, благословенна их память: «в страхе Твоём». И поэтому пришёл я просить и молить пред Тобой, чтобы было семя моё и семя семени моего навеки семенем кашерным. И пусть не будет ни во мне, ни в потомстве моём, ни в потомстве потомства моего никогда никакого порока и позора, только мир и правда, доброе и прямое в глазах Г-спода и в глазах людей. И пусть они будут сведущи в Торе: знают Писание, знают Мишну, знают Талмуд, знают Тайное, соблюдают заповеди, оказывают милость, обладают возвышенными качествами, и пусть служат Тебе с любовью и внутренним трепетом, – не с внешним трепетом. И дай каждому из них то, что им необходимо для достойной жизни, и дай им здоровье, и достоинство, и силу, и дай им статность, и красоту, и привлекательность, и милость, и пусть будет любовь, и братские чувства, и мир между ними. И пошли им достойную пару, из рода мудрецов Торы, из рода праведников, и пусть сами они будут достойными супругами, как я молился о них, потому что одного и того же прошу я для тех и для других.

Ты , Б-же, знаешь все тайны, и пред Тобой открыто скрытое в сердце моём: что я прошу Тебя обо всём этом ради имени Твоего великого и святого и ради святой Торы Твоей. Поэтому ответь мне, Б-же, ответь мне ради праотцев святых, Авраама, Ицхака и Яакова, и ради них спаси сыновей, чтобы ветви были подобны корням. И ради Давида, раба Твоего, четвёртой опоры колесницы, певца, одарённого святым духом Твоим.

Песнь ступеней. Счастлив всякий боящийся Г-спода, следующий путям Его. Когда ешь ты (от) плодов труда рук твоих, счастлив ты и благо тебе. Жена твоя, как лоза виноградная плодоносная, во внутренних покоях дома твоего; сыновья твои, как молодые деревца масличные, вокруг стола твоего. Вот так благословится муж, боящийся Г-спода. Благословит тебя Г-сподь с Цийона и увидишь благополучие Иерусалима во все дни жизни твоей. И увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир над Израилем!

Прошу тебя, Б-же, внемлющий молитве! Пусть сбудется со мной то, что сказано в стихе: «И Я – вот завет Мой с ними, – сказал Г-сподь: дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомков твоих, и от уст потомков потомков твоих, – сказал Господь, – отныне и вовеки».

Да будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы моё пропитание и благосостояние и пропитание и благосостояние моей семьи вместе с пропитанием и благосостоянием всего Твоего народа, Израиля, было царственно пожаловано, заверено и обосновано Твоей рукой. И не заставляй меня нуждаться ни в подарках людей, ни в их ссудах, а только в Твоей руке, наполненной и открытой, святой и щедрой. И пусть приведёт моё ремесло и все мои занятия к благосостоянию, а не к бедности, к жизни, а не к смерти, чтобы была от меня польза и доброе влияние на всех людей и всегда. Наполни мои руки благословением Своим и насыть нас вдоволь от блага Своего, как Ты поступил с вышедшими из Египта, потому что Ты, Г-сподь, благословил и благословляешь непрестанно. Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты даёшь им пищу в срок. Открываешь руку Свою и исполняешь желания всего живого. Возложи своё бремя на Г-спода, и Он поддержит тебя, никогда не даст оступиться праведному. И вы, святые и чистые души (праведников), попросите Г-спода за меня и обо мне. Возвысит Он меня и пошлёт удачу, чтобы я смог служить Ему всем сердцем вечно. Амен.

Метки: